Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienie od umowy.


1. Jeśli jesteś konsumentem, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy
sprzedaży każdego zakupionego u nas produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania
przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym Ty (lub wskazana
przez Ciebie osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedłeś w
posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nadasz
powiadomienie przed jego upływem.


2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia
woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila).

3. Jeżeli odstąpisz od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później
niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania Twojego powiadomienia, zwrócimy
Ci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem
kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez
Ciebie innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas
sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez
Ciebie do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że wspólnie ustalimy
inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla Ciebie z żadnymi kosztami.


4. Jeśli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Ciebie na skutek
otrzymanego oświadczenia o odstąpieniu, możemy wstrzymać się z dokonaniem
zwrotu płatności do chwili otrzymania zwracanego produktu albo do chwili, gdy
przedstawisz nam dowód, że produkt został do nas wysłany ,w zależności od tego,
które zdarzenie nastąpi wcześniej.


5. Pamiętaj, produkt powinieneś odesłać nam na swój koszt niezwłocznie przez
wybranego przez Ciebie operatora lub przewoźnika zgodnie z ich cennikami,
jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o
odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa
się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.


6. Pamiętaj także o tym, że odpowiadasz za zmniejszenie wartości produktu,
wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do
stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.


7. W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać Ci prawo odstąpienia od
zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:


a. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
b. w której przedmiotem umowy są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi
rzeczami,
c. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


Procedura reklamacji
1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem konsumenta, za niezgodność
produktu z umową.
2. W razie niezgodności produktu z umową konsument może żądać:
a. naprawy produktu lub
b. wymiany produktu.
3. Jeżeli doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez
konsumenta jest niemożliwy albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla
Sprzedawcy, Sprzedawca może:
a. wymienić produkt, gdy konsument żądał naprawy, lub
b. naprawić produkt, gdy konsument żądał wymiany.
4. Jeśli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów
dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia produktu do zgodności z
umową, a konsument może zgłosić żądanie obniżenia cena albo zwrotu ceny.
5. W razie stwierdzenia niezgodności produktu z umową, konsument może żądać
obniżenia cena albo zwrotu ceny z powodu odstąpienia od umowy, jeżeli:
a. Sprzedawca odmówił doprowadzenia produktu do zgodności z umową;
b. Sprzedawca nie doprowadził produktu do zgodności z umową;
c. brak zgodności produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić produkt do zgodności z umową;
d. brak zgodności produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia
obniżenie ceny albo zwrot ceny z powodu odstąpienie od umowy bez
uprzedniego skorzystania ze środków ochrony dot. wymiany lub
naprawienia produktu;
e. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub
bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
6. Sprzedawca odpowiada za niezgodność produktu z umową, która istniała w
chwili dostarczenia produktu i została ujawniona w ciągu dwóch lat od chwili
dostarczenia produktu, chyba że termin przydatności do użycia jest dłuższy.
7. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność produktu z umową, jeśli konsument,
najpóźniej w chwili zawarcia umowy dostał wyraźną informację o tym, że
nabywany produkt jest niepełnowartościowy (np. produkt z uszkodzeniem,
zabrudzeniem, etc.) zaakceptował brak konkretnej cechy produktu.
8. Jeżeli usługa prowadzenia konta są niezgodne z umową, konsument może żądać
doprowadzenia do ich zgodności z umową.
9. W reklamacji należy zawrzeć w szczególności opis ujawnionej niezgodności,
okoliczności oraz datę jej wystąpienia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub
informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, zwrócimy się
do Ciebie z prośbą o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamację
konsumenta z tytułu niezgodności produktu lub usługi prowadzenia konta z
umową rozpatrzymy jak najszybciej, obiecujemy, że nie zajmie nam to dłużej niż
14 dni.
10.W przypadku reklamacji, która nie dotyczy realizacji praw związanych z
niezgodnością produktu z umową należy zawrzeć opisać podstawę reklamacji
oraz okoliczności zdarzenia i jego datę. W tym przypadku rozpatrzymy
reklamację konsumenta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej
otrzymania.
11.Reklamację możesz przekazać nam pisemnie, e-mailem lub telefonicznie na
adresy i numery wskazane na początku Regulaminu.
12.Odpowiedź na reklamację otrzymasz na adres e-mail przypisany do Twojego
konta w Sklepie lub poprzez podany przez Ciebie e-mail, a jeżeli te dane nie będą
nam znane - pisemnie na podany adres kontaktowy.
13.Produkty sprzedawane w naszym Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną
przez ich producenta bądź dystrybutora. Sami nie udzielamy żadnej gwarancji na
jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty.
14.W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji,
możesz reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień
wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będziesz reklamował
produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a my
będziemy tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.